Deutsch English
Singspel
1984 : Bi uns up Finkwarder I
1986: Bi uns up Finkwarder II
1991: Sünn iin de Seils
1996 : Lüüd van de Woterkant
2001 : Een Tied vull Glück
Aktuell löppt    -    Een Tied vull Glück

Een Mann iin de best'n Joahr'n, de Finkwarder un sien Fomilje 1830 as Kind iin't Üller van jüst 12 Joahr'n volot'n harr, besinnt sick nu, nehm he all orrig wat üller is, an sien Beseuk'ns up "sien" Elvinsel, nehm he to Wilt komm'n wür.

De Karkmess, dat grötzte Fest up Finkwarder, harr em dat Hart för sien ool Tohus updohn. To Karkmess sünd, wenn 't jichens geiht, al Finkwarder bi Hus. Eendoon nehm se nu ook leb'n dän. Sülvst de Foahrnslüüd meuhn sick, an düsse Dog bi Hus to wehn. Un een Fischer, de to Karkmess up See wür, de güll as een slechten Fischermann, denn't to lütt güng üm up een (Fang-)Reis to vozichen.
Soo dröppt sick to Karkmess "Gott un de Wilt" un dat ward wull ook keeneen vowunnern, wat dat Leb'n mang de Bood'n, Tilten, Rie'booden un up de Danzsols bi Danz un Musik utlot'n un vogneugt wür.

De Alldag an'n Diek twüsch'n Steen- un Audiek, wür döar dat Drieb'n van de Hökerlüüd un de Minsch'n, de hier leb'n un arbein dän, spring lebennig as 'n Fisch de jüst ut Woter kummt. Dat harr soo goarnix vodräumt's, dat harr all miehr wat van een Lüttstadt an 'n Marktdag. Hier wür Finkwarder gans anners as bi de Buern up "Lünborger Siet" iin Süd'n van Finkwarder..

Wenn een neen Kutter ooder Eewer to Woter güng, denn is dat för de Finkwarders jümmer wat gans besünner's, nehm al de Frünn un Nobern mit biwehn mööt. Un wenn sick Fischer un Foharnslüüd no heel veel Joahrn an 'n Diek mol toofällig wedder droop, denn givt dat jümmer een Barg to votill'n. Kloar, wat denn männichmol ook Seemannsgoarn spunn ward...

Ober soo as allerweg'ns, soo sünd Hochtie'en bi Groot-Buern ook up Finkwarder wat, wat een nee jeeden Dag belevt. De fierliche Hochtiedszug, iin de upwennig'n Festdracht'n, de Trooung iin de Kark, dat Et'n up 'n Sol ooder up de Grootdel, - dat lett dat Hart all heuger slog'n. Man soo recht iin Foahrt kummt een ierst, wenn de Bruut ümkleed is un de Danzmusik is an 'n Törn. Denn ward danzt, lacht un sung'n bit iin denn freuh'n Morg'n. - Vörn Upstohn is keen Hochtied ut!


Textverzeichnis English