Deutsch English
Dänz, Leeder, Musik, Riemels, Plattdüütsch un Dracht'n iin bunt'n Wessel

Kort - Programme
Dat givt binoh keen Geleg'nheit nehm de Finkwarder Danzkring nee ook mit een lütt Programm bi uppedden kann. Wat dat nu mit een Leed bi de "Aktuelle Schaubude" is, een viddel Stünn bi 'n bunten Obend ooder wat dat 20 Minuten Uptritte bi een internationoles Folklore-Festival iint Binn'- ooder But'nland sünd, de Danzkring het dat al all mokt.

Obendfüll'n - Programme
Vull Swung 2 Stünn mit Musik, Dänz, Leeder, Riemels un bunte Dracht'n dwars döar de Norddüütsche Folklore. För denn Finkwarder Danzkring keen groote Sok.
So 'n Programm kann ton een, gans as een dat hebben much, ohn faste Handlung wehn, to annern is 't ober ookmeuglich, sick up 'n bestimmt Thema as ton Bispel: Slachtdag, Oarntfest, Hochtied, Stopelloop ooder dat Leben an'n Diek usw., usw., fasttolegg'n.

Folklore-Musicals
Wat gans Besünneres sünd de van Finkwarder Danzkring sülb'n utklamüstert'n Folklore-Musicals. Mit jüm het de Finkwarder Danzkring gans wat Nee's för de düütsche Folklore rutbröcht. Düsse ut oberleeberte Musik, Leeder, Dänz, Riemels un sülb'n schreb'n plattdüütsch'n Texte tohoopstillt'n, bit to 2 stünnig'n Stück'n, gev dat iin de düütsche Folklore bit nu nee.
De Musicals votillt Geschich'n van Fischer, Foahrnslüüd, Buern un Handwarkslüüd, eb'n van al de Minschen, de to de Dracht'ntied up Finkwarder levt hebt.
Speln kunn dat ober ook annerweg'ns bi uns iin Nuurddüütschland, Finkwarder steiht dobi man bloos as Bispel vör al de Dörp'n un Lüttstädte.
Iin düsse Musicals goht de Lüüd up de Bühne un de, de tookiekt, tohoop denn Weg iin de "goode oole Tied". Mol ist besinnlich, mol iernst, denn wedder vull utlot'n un vogneugte Freid an't Leben. Wenn ton Sluss de Vörhang fallt und de Lüüd no Hus goht, denn nehmt se düsse Freid mit ... .
Bi nu het de Finkwarder Danzkring fief Folklore-Musicals rutbröcht. Dat würn "Bi uns up Finkwarder" I un II (loter tohoopfot to een Stück), "Sünn iin de Seils", "Lüüd van de Woterkant" un nu ant loopen: "Een Tied vull Glück".


Trachten Wat wi köönt