Plattdeutsch Language
SPROK

Plattdüütsch

Kloar, wat allns wat up de Bühne snackt un sung'n ward up uns Finkwarder Platt ober de Tung geiht. Ook een Grund mit, wat een poar Leeder un Riemels licht ümschreb'n ward'n müss'n. Soo bunt as de Wilt, soo bunt is uns Plattdüttsche Sprok. Jeed' Dörp, jeed' Geegend farvt sien Platt mit een lütt beet'n eeg'n Klüür.

Wenn wi up de Bühne mit uns Toohürers un Tookiekers snackt, denn jümmer up Platt. Iint Butenland un up utdrücklich'n Wunsch van een Voanstalter kann van düsse Regel ober ook mol affgohn ward'n.

Noch een beet'n wat to de Utsprok. Allns, bit up een poar Sok'n de een beach'n mütt, ward soo snackt as dat hier steiht.

To beach'n sünd: ee, dat ward utsnackt as äi (See; ober ook bi he, se un de, liekers dat bloos mit een e schreben ward) , oo ward utsnackt as äou (Boot) und dat e bi ..en an 't Ind van een Wurt ward vosluckt un dat n denn dör de Näs (nasal) snackt (sungen = sung'n, beachen = beach'n).
Soo, nu geiht 't all 'n beet'n licher, ooder?. .


Musik Drachten